Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az lise mezunu 294 personel alacak! Başvurular ne zaman?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

Lise Mezunu: 20 Hasta bakıcı, 27 Destek Personeli, 135 Temizlik personeli, 1 Teknisyen, 2 Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni), 

Önlisans Mezunu: 3 Büro Personeli, 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 23 Sağlık Teknikeri,

Lisans Mezunu: 14 Büro Personeli, 42 Hemşire, 1 Veteriner Hekim.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

10. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;* a.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, b.Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak, c.7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, ç.Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, d. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+15=85’den fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.)(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’den az olmaması gerekmektedir.)

13. Yaş şartı aranan adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/10/2023 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/10/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/10/2023 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/10/1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/10/2023-30/10/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx